نیوتن باید سیب میخورد سرش جاذبه رو کشف میکرد؟مردد

..

.

.

.

این همه شاشید نفهمید اگه جاذبه نبود میپاشید رو سر و صورتش؟خنده

به بابام داده رمز شارژ برام بخونه .

حالا میخواد بخونه:سه تیلیارد و نه صد و یک میلیارد و...خجالتیپا در دهان

خدایا درسته که یه ماه روزه میگیریم تا حال فقرا رو درک کنیم .

.

.

.

.

.

.

یکم هم پول بده تا حال اغنیا هم درک کنیم.خندهخنده

خدایا.حالا که رمضان شده و ماهم میهمانت هستیم و به درس و امتحانات درگیریم

.

.

.

.

میشه مهمونت نشیم.خنده

تعداد صفحات : 6

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد