جعفر داشت میرفت هی کفر میگفت.

 

بهش میگن چرا هی کفر میگی؟

 

میگه:صد نفرو کردم یکیشونم نمیبینمچشمک

 

یکی منو کرده هی میبینمش.گریهگریهخنده

جعفر داشت میرفت هی کفر میگفت.

 

بهش میگن چرا هی کفر میگی؟

 

میگه:صد نفرو کردم یکیشونم نمیبینمچشمک

 

یکی منو کرده هی میبینمش.گریهگریهخنده

نیوتن باید سیب میخورد سرش جاذبه رو کشف میکرد؟مردد

..

.

.

.

این همه شاشید نفهمید اگه جاذبه نبود میپاشید رو سر و صورتش؟خنده

به بابام داده رمز شارژ برام بخونه .

حالا میخواد بخونه:سه تیلیارد و نه صد و یک میلیارد و...خجالتیپا در دهان

تعداد صفحات : 6

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد